ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ยิวชาติพันธุ์แห่งการอพยพที่ทรงปัญญา

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

เนื้อหา

"เรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์เก่าแก่ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมาอย่างยาวนานชนชาติที่ยึดมั่นในศาสนา ศรัทธา
และพันธสัญญาแห่งพระเจ้า พร้อมทั้งภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมจึงเกิดเป็นบุคคลและมีชื่อเสียงมากมาย
"