ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

เนื้อหา

"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานการให้ บริการ และการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งในด้านรายได้จากงบประมาณและจากภาษีอากรรวมทั้งการให้บริการ นอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือด้านรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งงบลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-22 13:02
2019-05-30 01:19
2019-02-21 01:14
2018-07-27 01:17
2018-05-05 01:17
2017-06-19 11:00