ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ร่ายรัฐธรรมนูญ ที่มา หลักการ และความสำคัญ

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

เนื้อหา

หนังสือซึ่งอธิบายถ้อยคำอันเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ นอกจากจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ที่ผ่านการลงประชามติของประชาชน และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว ความสำคัญอันเป็นบทบาทดั้งเดิมได้แก่ เป็นหลักที่กำหนดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองต่างๆ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญใน 2 มิติ ได้แก่ มิติทางกฎหมาย เพราะเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงที่สุด และมิติทางการเมือง เพราะเป็นกลไกที่กำหนดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง ตลอดจนจัดสรรสัมพันธภาพทางอำนาจของสถาบันการเมืองเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ ด้วยรัฐธรรมนูญกับระบบการเมืองเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้

ภายในแบ่งเป็น 6 ส่วน ซึ่งเริ่มจากการอธิบายภาพรวม ที่มีและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิ หน้าที่ของประชาชน ของรัฐ กลไกอำนาจรัฐ กระบวนการทางการเมือง และกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างในที่มา หลักการ บทบาท และความสำคัญ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-17 00:53
2018-04-09 01:12
2018-02-25 01:14