ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: เพิ่มดุลอำนาจระหว่างนักการเมืองและพรรคการเมือง : เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

เนื้อหา