ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

เนื้อหา