ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: รายงานผลการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งวุฒิสมาชิก

หมวดหลัก: KPI การเลือกตั้ง

เนื้อหา