ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

เนื้อหา