ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: พลเมืองกำลังไทย

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

เนื้อหา

หนังสือรวมเรื่องสั้นยอดเยี่ยม 20 เรื่อง จากเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดจำนวนหลายร้อยเรื่องในประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ "พลเมืองกำลังไทย" ของสถาบันพระปกเกล้า โดยสะท้อนภาพความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเมืองไทยในปัจจุบันผ่านมุมมองและเหตุการณ์ต่างๆ ของเรื่องสั้น เช่น การทำความดี ความกตัญญู ความมีน้ำใจ  ความใส่ใจผู้อื่นในสังคม  การเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง การปรับตัว หน้าที่และสิทธิของพลเมือง เป็นต้น 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-13 01:37
2019-04-04 01:14
2018-11-16 01:31
2018-09-16 01:17
2018-09-03 01:15
2018-07-27 01:17
2018-06-07 01:14
2018-06-07 01:14
2018-05-27 01:20
2018-04-26 01:14
2018-04-19 01:14
2018-04-18 01:16
2018-04-17 01:12
2018-04-17 01:12
2018-04-16 01:14