ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2544 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหลัก: KPI รางวัลพระปกเกล้า

ขนาดไฟล์: 77 271 300.00

เนื้อหา