ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 4

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

ขนาดไฟล์: 67 342 600.00

เนื้อหา