ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 5

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

ขนาดไฟล์: 15 995 200.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-08 01:17