ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 42 307 900.00

เนื้อหา