ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย = People-base politics : sustainable democracy เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เอกสารประกอบ(3)

หมวดหลัก: KPI ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ขนาดไฟล์: 71 110 900.00

เนื้อหา