ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เสนอต่อ กรุงเทพมหานคร

หมวดหลัก: KPI การปกครองท้องถิ่น

ขนาดไฟล์: 262 411 000.00

เนื้อหา