ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 : รายงานฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 73 601 300.00

เนื้อหา