ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : โครงการวิจัยชุมชน

หมวดหลัก: KPI การปกครองท้องถิ่น

ขนาดไฟล์: 52 826 400.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-06-28 01:13