ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: บทบาทสื่อบุคคลในการจัดการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กรณีศึกษาบทบาทอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (อสช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยชุมชน

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

ขนาดไฟล์: 26 448 200.00

เนื้อหา