ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ [Peace Survey] ครั้งที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

หมวดหลัก: KPI สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง

ขนาดไฟล์: 55 513 400.00

เนื้อหา